Projekt Happy Hours

·         01.09.2010 

HAPPY HOURS

STOWARZYSZENIE DOBRYCH INICJATYW „ZBRZA” REALIZUJE PROJEKT HAPPY HOURS W RAMACH PROGRAMU POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI ENGLISH TEACHING, KTÓREGO KRAJOWYM OPERATOREM JEST NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA.

·         10.11.2010

Spotkanie rodziców przedszkolaków z metodykiem nauczania języka angielskiego i psychologiem w Obicach, Lisowie i Dębskiej Woli

·         17.11.2010

Spotkanie rodziców przedszkolaków z metodykiem nauczania języka angielskiego i psychologiem w Woli Morawickiej i Chmielowicach

·         24.11.2010

KONFERENCJA ”EDUKACJA JĘZYKOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM – PROBLEMY I ROZWIĄZANIA”

Dzięki uprzejmości Nidziańskiej Fundacji Rozwoju Nida delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji pod tytułem ”EDUKACJA JĘZYKOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM – PROBLEMY I ROZWIĄZANIA” przygotowanej przez Konferencja Fundację Instytut Jakości w Edukacji. która odbyła się w Warszawie w dn. 24 listopada 2010 w sali konferencyjnej Biblioteki Narodowej (Al. Niepodległości 213).

Celem konferencji była analiza wyzwań i problemów, przed którymi stoją dziś instytucje prowadzące edukację językową dla najmłodszych oraz ich wsparcie i integracja poprzez przekazanie wiedzy, wymianę doświadczeń i wskazanie dobrych praktyk.

Sesje konferencyjne skupiły się między innymi na kompetencjach nauczycieli, atrakcyjnych i skutecznych metodach nauczania, nowoczesnych materiałach dydaktycznych, a także na uwarunkowaniach formalno-prawnych związanych z tworzeniem i profesjonalną organizacją nowych placówek.

Ze strony stowarzyszenia wzięły w niej udział osoby zaangażowane w realizację projektu HAPPY HOURS – nauczanie języka angielskiego w Punktach przedszkolnych na terenie gminy Morawica – Anna Sitek – koordynator projektu, Anna Rabiej, Monika Karyś – nauczycielki języka angielskiego w Punktach przedszkolnych.

·         05.12.2010

HAPPY HOURS - Spotkanie przedszkolaków w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli. Po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli użycza nam swoich gościnnych murów… 9 grudnia odbędzie się spotkanie przedszkolaków z Punktów przedszkolnych w Obicach, Chmielowicach, Woli Morawickiej, Lisowa i Dębskiej Woli.  W ramach projektu HAPPY HOURS dzieci zaprezentują swoje umiejętności nabyte podczas realizowanych przez Stowarzyszenie lekcji języka angielskiego, poznają obyczaje świąteczne krajów anglojęzycznych, spróbują potraw z tych krajów.  W spotkaniu będzie uczestniczył GOŚĆ SPECJALNY – rodem z Ameryki.

·         05.12.2010

Happy Hours – przypominamy, że trwają zajęcia przedszkolaków i rodziców w pracowniach komputerowych. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Anna Sitek tel. 500 045 787 a.sitek@zbrza.pl 

Projekt Happy Hours zakłada stworzenie oferty edukacyjnej języka angielskiego dla dzieci i rodziców z 5 punktów przedszkolnych na terenie gminy Morawica. Zajęcia będą odbywały się w Punktach Przedszkolnych w Dębskiej Woli - 25 dzieci, w Obicach - 18 dzieci, w Woli Morawickiej – 20 dzieci, w Lisowie – 15 dzieci, w Chmielowicach – 15 dzieci. W proces edukacji dzieci zostaną włączeni rodzice, którzy dodatkowo odbędą dwa spotkania: z metodykiem nauczania języka angielskiego oraz z psychologiem. W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

Spotkanie organizacyjne zespołu projektowego - koordynator, księgowa, nauczyciele języka angielskiego, informatyk - omówienie projektu, ustalenie zakresu prac i odpowiedzialności, uszczegółowienie planu realizacji projektu.

Szkolenie nauczycieli – udział w ogólnopolskiej konferencji ”EDUKACJA JĘZYKOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM – PROBLEMY I ROZWIĄZANIA” przygotowanej przez Konferencja Fundację Instytut Jakości w Edukacji . która odbyła się w Warszawie w dn. 24 listopada 2010 w sali konferencyjnej Biblioteki Narodowej (Al. Niepodległości 213).

Celem konferencji była  analiza wyzwań i problemów, przed którymi stoją dziś instytucje prowadzące edukację językową dla najmłodszych oraz ich wsparcie i integracja poprzez przekazanie wiedzy, wymianę doświadczeń i wskazanie dobrych praktyk.

Sesje konferencyjne skupiły się między innymi na kompetencjach nauczycieli, atrakcyjnych i skutecznych metodach nauczania, nowoczesnych materiałach dydaktycznych, a także na uwarunkowaniach formalno-prawnych związanych z tworzeniem i profesjonalną organizacją nowych placówek.

 

Opracowanie szczegółowego planu pracy dla wszystkich przedszkoli, konspektów zajęć oraz materiałów dla dzieci i rodziców (w szczególności słowniczka obejmującego tematykę zajęć z uproszczoną wymową- dla rodziców)

Zakup mateirałów - dla uczestników zostaną zakupione podręczniki, programy komputerowe, płyty cd z piosenkami w języku angielskim, wskazane przez Wydawnictwo Pearson Longman,

Spotkanie informacyjne dla rodziców - informujące o projekcie, o formach proponowanych działań, w spotkaniu będzie uczestniczył metodyk nauczania języka angielskiego, który w sposób szczegółowy przedstawi metody nauczania i korzyści płynące dla dzieci z wczesnej nauki języka angielskiego

Zajęcia edukacyjne dla dzieci - w wymiarze 1 godziny tygodniowo (2 x 0,5 godz) w każdym punkcie przedszkolnym (1 godzina x 5 punktów x 15 tygodni = 75 godzin) - dla  93 osób,  zajęcia będą prowadzone w oparciu metodę Talking Kids - gry, zabawy, naukę piosenek, rymowanek, odgrywanie scenek - zakładają aktywny udział uczestników, dodatkowo zakłada się raz w miesiącu prowadzenie zajęć w formie otwartej dla rodziców.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców - z wykorzystaniem technik komputerowych i audiowizualnych - w wymiarze 1,5 godziny co tydzień dla 10 osób. Zajęcia będą odbywały się w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli, w tych zajęciach będą mogły uczestniczyć tylko dzieci wraz z rodzicami. Zakłada się, że w zajęciach weźmie udział po 10 par dziecko-rodzic z każdej grupy, z możliwością rotacji, ograniczenia są spowodowane ilością dostępnych stanowisk komputerowych w pracowni, uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi narzędziami do nauki języka, nauczą się korzystać z programów edukacyjnych. Aby zapewnić komfort pracy z dziećmi i ich rodziami, zajęcia poprowadzą nauczyciele informatyki oraz języka angielskiego - po dwóch na każdych zajęciach. Łącznie odbędzie się 22,5 godziny zajęć - 15 spotkań , na każdym po 10 par rodzic-dziecko ze wszystkich objetych projektem punktów. 

Spotkanie edukacyjne dla rodziców - dotczące procesów rozwojowych dziecka w zintegrowanym ujęciu, istotą spotkania będzie przekazanie rodzicom wiedzy i umiejętności z zakresu działań wspierających proces edukacji i wychowania oraz uświadomienie im korzyści płynących z podejmowania takich działań. Rodzice będą mieli okazję podyskutować także na temat zagrożeń i korzyści płynących z użytkowania komputerów przez dzieci oraz roli rodziców w tej kwestii.

Spotkanie świąteczne w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli - integrujące społecznosć przedszkolaków w gminie, promujące kulturę krajów anglojezycznych, wezmą w nim udział wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie i ich rodzice, dzieci (w poszczególnych grupach) przygotują program artystyczny - zaprezentują piosenki, rymowanki i scenki dotyczące świąt, rodzice przygotują potrawy narodowe, przez rodziców i wolontariuszy stowarzyszenia przygotowana zostanie prezentacja multimedialna dotycząca świąt w krajach anglojęzycznych, na spotkanie zaproszeni zostaną uczestnicy projektu, rodzice, przedstawiciele władz gminy, lokalnych stowarzyszeń oraz potencjalni sponsorzy dalszych działań edukacyjnych po zakończeniu finansowania realizacji projektu w ramach SGET - około 200 osób, będzie to spotkanie podsumowujące projekt.

Ewaluacja projektu - na podstawie opinii uczestników i ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.