Projekt organizacji Punktu Przedszkolnego w Obicach

 

 

       I.            Nazwa i miejsce jego prowadzenia

 

Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Obicach

Obice, ul. Szkolna 18, 26-026 Morawica

 

    II.            Cele i zadania Punktu Przedszkolnego oraz sposób ich realizacji.

 

1.      Punkt realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w szczególności:

a)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b)      budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci w taki sposób, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalne koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)     rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f)       troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j)        zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2.      Punkt wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym

 

 III.            Dzienny wymiar godzin zajęć w Punkcie.

 

Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu przez 9 godzin dziennie, w tym minimum 3 godziny zajęć w czasie, których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

 

 IV.            Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w Punkcie Przedszkolnym.

 

1.      Do oddziału w Punkcie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w liczbie do 25.

2.      Rekrutacja prowadzona jest na podstawie zgłoszeń złożonych przez rodziców, w miarę wolnych miejsc dzieci będą przyjmowane do Punktu przez cały rok szkolny.

3.      Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Punktu zobowiązani są do złożenia w Punkcie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka. Druk karty zgłoszenia dostępny jest u nauczyciela Punktu.

4.      W przypadku wolnych miejsc do Punktu będą przyjmowane dzieci z terenu gminy Morawica mieszkające w najbliższych wsiach.

5.      W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń do Punktu w pierwszej kolejności przyjmowane będą:

a)      dzieci pięcioletnie (ze względu na konieczność przygotowania ich do nauki w szkole),

b)      dzieci, których oboje rodziców (prawnych opiekunów) pracuje zawodowo,

c)      dzieci niepełnosprawne (z wyjątkiem dzieci poruszających się na wózku po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka nie wymaga szczególnej opieki rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej),

6.      Podczas procesu rekrutacji będzie stosowana zasada równości szans i równości płci.

 

    V.            Prawa i obowiązki wychowanków Punktu Przedszkolnego.

 

1.      Wychowanek Punktu ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, dydaktycznego zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

c)      życzliwego i podmiotowego traktowania.

2.      Dzieci uczęszczające do Punktu powinny być ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków.

3.      Organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków Punktu w następujących przypadkach:

a)      w przypadku miesięcznej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka,

b)      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień zawartych w niniejszym Programie.

4.      Z ważnych przyczyn (choroba, wyjazd) na pisemny wniosek rodziców dziecko może nie uczęszczać do Punktu, jednak nie dłużej niż 2 miesiące.

 

 VI.            Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

 

1.      Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel posiadający stosowne kwalifikacje, zatrudniony w danym Punkcie, zapewniając dzieciom zdrowe i bezpieczne warunki czasie pobytu w Punkcie i na terenie oraz podczas organizowania spacerów i wycieczek.

2.      W zajęciach prowadzonych w ramach Punktu mogą uczestniczyć rodzice dzieci lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców.

3.      Szczegółowe zasady zapewniania opieki dzieciom poza Punktem określa Regulamin spacerów i wycieczek.

 

VII.     Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania dzieci z Punktu Przedszkolnego.

 

1.      Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Punktu przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) i biorącą prawną odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.

2.      Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić do odbioru dziecka z Punktu osobę inną, w tym niepełnoletnią (np. starsze rodzeństwo dziecka) w wieku od 15 lat, przyjmując pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Punktu przez upoważnioną przez nich osobę.

3.      Przyprowadzając dziecko do Punktu rodzic (opiekun) ma obowiązek wprowadzić dziecko do sali zajęć i przekazać pod opiekę znajdującemu się tam nauczycielowi.

4.      Dzieci odbierane są z Punktu przez rodziców (opiekunów) bezpośrednio z sali zajęć.

5.      Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko, jeżeli nie jest jego rodzicem lub opiekunem.

6.      Dziecko nie może być wydane osobie, która jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zachowuje się w sposób budzący niepokój o bezpieczeństwo dziecka.

 

VIII.   Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 

1.      Punkt może organizować dodatkowe zajęcia dla dzieci, zgodnie z oczekiwaniami rodziców (prawnych opiekunów) i zainteresowaniami dzieci.

2.      Dodatkowe zajęcia mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych.

3.      Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

 

IX.      Terminy przerw w pracy Punktu Przedszkolnego.

 

1.      Rok szkolny w Punkcie rozpoczyna się 1 września 2010 roku i kończy 30 czerwca 2011 roku.

2.      Ustala się przerwy w pracy Punktu:

14 X 2010 r. – Dzień Edukacji Narodowej,

1 XI 2010 r. – Święto Zmarłych,

11 XI 2010r. – Święto Niepodległości,

23 – 31 XII 2010 r. – przerwa świąteczna,

6 I 2011 – Święto Objawienia Pańskiego

31 I -13 II 2011 r. – ferie zimowe,

21 – 26 IV 2011 r. – ferie wiosenne,

3 V 2011 r. – Święto Konstytucji,

23 VI 2011 r. – Boże Ciało.

 

X.        Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym.

 

1.      Do zadań wychowawczych i edukacyjnych nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie w szczególności należy:

a)      zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b)      uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu,

c)      stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższych w otoczeniu,

d)     rozwijanie wrażliwości moralnej,

e)      kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym  i technicznym,

f)       rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g)      rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h)      zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

2.      Nauczyciel Punktu otacza indywidualną opiekę każdego ze swoich wychowanków, jest zobowiązany do współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci w zakresie:

a)      poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka,

b)      ustalania z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunku i zakresu realizowanych zadań,

c)      pomagania w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

d)     informowania rodziców (prawnych opiekunów) o zamierzeniach pracy dydaktyczno – wychowawczej wynikającej z realizowanej podstawy programowej oraz zadań planu rocznego Punktu,

e)      udzielania rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnej informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania,

f)       współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

g)      angażowania rodziców (opiekunów prawnych) w działalności Zespołu,

h)      organizowania spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu udzielania informacji i podejmowania dyskusji na tematy dydaktyczno – wychowawcze.

3.      Nauczyciel Punktu prowadząc pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą z dziećmi jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci podczas pobytu w Punkcie i poza Punktem podczas wycieczek i spacerów.

4.      Nauczyciel Punktu prowadzi następującą dokumentację przebiegu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Punkcie:

a)      dziennik zajęć Punktu,

b)      karty obserwacji wychowanków,

c)      inna dokumentację w zależności od potrzeb (np. plan współpracy z rodzicami, plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej).

5.      Nauczyciel Punktu współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc: psychologiczną, logopedyczną, zdrowotną itp.